สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 

o สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)