บทบาท และอำนาจหน้าที่

สถานศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน

โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

o3บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
o3บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ.pdf
o3บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ.pdf
o3บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน.pdf