การพัฒนาบุคลากร

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการหรือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน  สังกัดอื่นที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ