แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563-2566

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖.pdf