ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ตั้งอยู่เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 6 ตําบลงิ้วราย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   ปัจจุบันโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนจำนวน 152 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2566) และผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นางสาวรินจีรา เผือกวัด มีข้าราชการครู 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  และนักการภารโรง  1 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี   มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม    นำชุมชน

       ปรัชญาของโรงเรียน

        สกมฺมุนา  โหติ  ผลูปปตฺติ

ผลสำเร็จ  ย่อมมีด้วยการกระทำของตน

       อัตลักษณ์ของโรงเรียน

      ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

       เอกลักษณ์ของโรงเรียน

   ดนตรีไทย

       สีประจำโรงเรียน

  เหลือง – ดำ

อักษรย่อ

พ.ส.ผ.

เส้นทาง

จากโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร (เส้นทาง สายเอเชีย–โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล)  จากโรงเรียนถึงอำเภออินทร์บุรี 12 กิโลเมตร