การบริหารเงินงบประมาณ

ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ 

 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายงานงบประมาณ  หากงานใดจำเป็นต้องใช้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละภารกิจ  เพื่อให้งานนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ผู้รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณ เสนอชื่อต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาออกคำสั่งพิจารณาในเบื้องต้น ทั้งนี้กำหนดให้ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ