การดำเนินการตามนโยบาย  การบริหารทรัพยากรบุคคล

O24รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf