โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล   ประจำปีการศึกษา 2566

โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย.pdf