การขอเอกสารหลักฐานการศึกษา

ช่องทางการให้บริการ  : ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

ระยะเวลาเปิดให้บริการ    : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรศักดิ์ กุลฉัตรศิริ   

กรณีกำลังศึกษาอยู่


  ¨  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

 ¨  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

 ¨  หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

กรณีเคยศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว

¨  สำเนา ปพ.1 : ป                             

¨  สำเนา ปพ.1 : บ 

หรือ  อื่นๆ