การขอใช้สถานที่

ช่องทางการให้บริการ  : ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

ระยะเวลาเปิดให้บริการ    : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้รับผิดชอบ : นายวัชระ  เสือโต

การขอใช้อาคาร และสถานที่


เอกสารที่ใช้

- แบบคำร้อง

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอใช้สถานที่

- หนังสือแจ้งขอใช้สถานที่จากหน่วยงาน