การสมัครเรียน

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร : ปีการศึกษา 2566  (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566)

ช่องทางการให้บริการ  : ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

ระยะเวลาเปิดให้บริการ    : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรศักดิ์ กุลฉัตรศิริ   และ   นางสาวฐิติมา  สุริยหิรัญ

ดาวน์โหลด : คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียน