แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA2023).pdf

รายละเอียดแผนการใช้งบตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดแผนการใช้งบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

กิจกรรม/โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566.pdf

กิจกรรม/โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566.pdf

กิจกรรม/โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

แผนปฏิบัตการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝ่ายบริหารบุคคล ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566.pdf

กิจกรรม/โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนปฏิบัตการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566.pdf

o แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณการรายจ่ายประมาณประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

o แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

o18แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี-2565.pdf