รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

หน่วยงาน โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล


         โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ(รูปแบบออนไลน์) นี้ขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นผลการสำรวจจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ผลปรากฎดังนี้

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ได้ดังนี้ 

เพศ  : ชาย  14  คน  หญิง  25  คน   ไม่ต้องการระบุ  14 คน

ช่วงอายุ  :  ต่ำกว่า 30 ปี  23 คน    ,  30-40 ปี  9  คน  ,  41-50 ปี 9 คน และ 51 ปีขึ้นไป 12 คน

สถานะนักเรียน/นักศึกษา  20 คน  ,  ผู้ปกครองนักเรียน  14 คน  , สถานศึกษาอื่นๆ  11 คน  ,หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น  5 คน  และ  อื่นๆ 11 คน

กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ   ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 67.92  และพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  32.08

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ   ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  88.68   และพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  11.32  

สิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  66.04   และพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  33.96

ระยะเวลา  ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  56.60   และพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  43.40

คุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  88.68   และพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  11.32  

ภาพรวมต่อความพึอพอใจต่อให้บริการ  ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  88.68   และพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  11.32  


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ