การขอย้ายเข้า/ออก ของนักเรียน

ช่องทางการให้บริการ  : ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล

ระยะเวลาเปิดให้บริการ    : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรศักดิ์ กุลฉัตรศิริ   

การย้ายเข้าสถานศึกษา


เอกสารที่ใช้ในการขอย้ายเข้าสถานศึกษา

- หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม

- ปพ.1 (ฉบับจริง)

- สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

- สําเนาใบสูติบัตร

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

- คะแนนระหว่างเรียนและเวลาเรียน (กรณีย้ายเข้าระหว่างเรียน)

การย้ายออกสถานศึกษา


เอกสารที่ใช้ในการขอย้ายออกจากสถานศึกษา

- แบบคำร้องขอย้ายออก

-    สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

- ข้อมูลโรงเรียนที่จะย้ายเข้า