ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566