รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน  และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.65-มี.ค.66)

o12รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกปีงบ 2566.pdf

    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความO11.pdf
o11รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน2565.pdf
o11รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564.pdf