การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O30รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf