ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบ 6 เดือนแรกของ พ.ศ.2566)

O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O31.pdf