มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2022.pdf

1. บทคัดย่อ หน้าที่ 1

2. ผลการประเมินและวิเคราะห์ฯ หน้าที่  3-16

3. มาตรการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

หน้าที่ 18-20

4. รายชื่อคณะทำงาน หน้าที่ 21

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2021.pdf

1. บทคัดย่อ หน้าที่ 1

2. ผลการประเมินและวิเคราะห์ฯ หน้าที่  2-17

3. มาตรการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

หน้าที่ 18-21

4. รายชื่อคณะทำงาน หน้าที่ 22