การขับเคลื่อนจริยธรรม

O40แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม.pdf
O40_Dos_Donts-สพฐ-1.pdf

การเข้าร่วมการอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน  2566  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สพป.สิงห์บุรี 

โดยโรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวนิศากร โตจาด ครูผู้ช่วย โรงเรียน เข้ารับการอบรม  

ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

การเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

โดยมี  นายวัชระ  เสือโต  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ซึ่งผ่านการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี(พสน.) 

เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียน  ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นคนดีของสังคม 

~จิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ~


        เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวรินจีรา เผือกวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล มอบหมายให้คุณครูวัชระ เสือโต คุณครูสุธาทิพย์ สายแสวง และคุณครูอังคณา เที่ยงแท้  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วัตถุประสงค์  เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

~งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒~


        โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล นำโดยนางสาวรินจีรา เผือกวัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ แลพิธีทบทวนคำปฏิญาณ รวมทั้งการสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี จัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

~รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖~


      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล นำโดยนางสาวรินจีรา เผือกวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุธาทิพย์ สายแสวง ขึ้นรับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระดับ "เงิน" ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

     คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย ๒ และสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในชุมชนเขตบริการพื้นที่ของโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


~การอบรมและประชุมครูและบุคลากร~

       เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 นางสาวรินจีรา เผือกวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล และตัวแทนคุณครู ซึ่งได้แก่ นางพิมพ์รภัช วรพัฒน์กิตติเดช และนางสุธาทิพย์ สายแสวง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ